Kuruluş

İÇ DENETİM BİRİMİ

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla ihdas edilen iç denetçi kadrolarının kamu kurumlarına tahsis edilmesi, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla üniversitemize İç Denetçi kadrosu tahsis edilmiş, tahsis edilen kadrolara atamalar yapılmış ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı uyarınca İç Denetim Birimi kurulmuştur.

[*] 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2014, Salı